DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.

Pravidla boxu

Pravidla boxu

PRAVIDLO 1

Ring

Při všech soutěžích musí ring odpovídat těmto požadavkům:

 1. Rozměry ringu jsou čtverec o straně 490 cm jako minimum a 610 cm jako maximum. Při mezinárodních soutěžích to musí být čtverec o straně 610 cm, měřený po vnitřní straně provazů. Ring nemá být méně než 91 cm nebo více než 122 cm nad úrovní základny.
 2. Podlaha ringu a sloupky musí být pevně konstruovány; vodorovná podlaha prostá jakýchkoliv nerovností musí přesahovat nejméně o 46 cm čtverec tvořený provazy. V rozích musí být sloupky a musí být dobře čalouněny či upraveny tak, aby se zabránilo zranění borců.
  Z hlediska barevného označení musí být uspořádání sloupků následující:
  červený roh - nejbližší po levé straně od jury, bílý roh - nejbližší po pravé straně od jury,
  modrý roh - nejvzdálenější po pravé straně od jury, bílý roh - nejvzdálenější po pravé straně od jury.
 3. Podlaha musí být kryta plstí, gumou nebo nebo jiným vhodným materiálem s podobnou pružností  o síle 1,3 cm až 1,9 cm, přes který je prostřena a v rozích upevněna plachta. Plst, guma nebo jiný vhodný materiál a plachta musí krýt celou podlahu.
 4. Provazy mohou být tři nebo čtyři o síle nejméně 3 cm a nejvíce 5 cm, musí být pevně napjaté mezi rohovými sloupky v následující výšce:
  v případě tří provazů ve výšce 40 cm, 80 cm a 130 cm,
  v případě čtyř provazů ve výšce 40,6 cm, 71,1 cm, 101,6 cm a 132,1 cm.
 5. Provazy musí být obaleny měkkým materiálem a musí být ve stejných vzdálenostech na každé straně vertikálně spojeny dvěma pruhy pevného plátna o šířce 3 až 4 cm, které nesmí po provazech klouzat.
 6. Ring musí být vybaven ve dvou protilehlých rozích vhodnými schůdky, umožňujícími přístup do ringu borcům a sekundantům. Rovněž v neutrálním rohu musí být schůdky pro přístup rozhodčích a lékaře.
 7. Při důležitých mistrovstvích může být užíváno dvou ringů, ale každý musí mít svůj signál.
 8. Plastový pytlík v obou neutrálních rozích mysí být upevněn pro rozhodčí k odkládání tamponů.

PRAVIDLO 2

Rukavice

 1. Při turnajích AIBA - EABA se musí boxovat v rukavivích, které jsou schváleny Exekutivou AIBA. Tyto rukavice musí dodat pořadatel.
 2. Barva rukavic musí odpovídat barvě rohu ringu, ve kterém je boxer.
 3. Na všech turanjích pořádaných AIBA - EABA se musí používat jen rukavic se zapínáním typu Veloro (suchý zip).
 4. Rukavice ve všech váhových kategoriích (48 - 91 kg) se používají 10 uncové (284 g).
 5. Boxeři nesmí nastupovat ve vlastních rukavicích.
 6. Boxer nastupuje v rukavicích do ringu.

PRAVIDLO 3

Bandáže

 1. Kolem každé ruky může být navinuté elastické obinadlo, nejvýše 250 cm dlouhé a 5 cm široké.Bandáží jiného typu se nesmí používat. Používání jiného druhu tkaniny, gumy nebo náplasti jako bandáží je přísně zakázáno. K zajištění bandáží na zápěstí se smí použít náplasti dlouhé 7,5 cm a široké 2,5 cm. Na mezinárodních turnajích je povoleno používat pouze bandáže typu Velpeau.

PRAVIDLO 4

Výstroj

 1. Borci musí být obuti v lehkých botách bez podpatků a být oblečeni v krátkých trenýrkách, nepřesahujících kolena a v tričku kryjícím hruď a záda. Mezi tričkem a trenýkami musí být čára pasu zřetelně vyznačena elastickým, 10 cm širokým pásem.
  Při všech mezinárodních soutěžích, OH, MS, Světových pohárech, mistrovstvích juniorů a všech soutěžích pořádaných AIBA používají boxeři pouze tričko červené nebo modré, podle příslušnosti k barvě rohu ringu. Na tričku může být jen název státu boxera anebo znak, ne větší než 100 cm čtverečních.
 2. Borci musí mít tvrdý suspensor a musí používat chránič zubů. Chrániče zubů musí připravit organizátor (hostitelská zem) a to pro případ, že by je hostující boxeři potřebovali. Za poskytnutí těchto chráničů však příjemce musí zaplatit. V průběhu zápasu nesmí boxer chránič vyplivnout a pokud se tak stane, může být napomenut nebo diskvalifikován. Pokud boxerovi vypadne chránič zubů, rozhodčí přeruší zápas a chránič zubů odnese do rohu ringu, kde mu ho vlastní sekundant po umytí znovu nasadí. Po dobu této činnosti nesmí s boxerem hovořit.
 3. Používání ochranné přílby je povinné. Barva přilby je červená nebo modrá, podle příslušnosti k barvě rohu ringu. Přilba musí být schválena Exekutivou AIBA. Borec nastupuje s přiblou do ringu.
 4. Žádné jiné předměty nesmějí mít borci během soutěže u sebe.
 5. Natírání obličeje, paží nebo jiné části těla tukem, vazelínou nebo výrobky, které mohou být soupeři škodlivé nebo nepříjemné, je zakázáno.

Rozhodčí vyloučí ze soutěže každého borce, který nemá tvrdý suspensor, chránič zubů nebo přilbu, nebo který není čistě a správně oblečen. Uvolní-li se borci při boji rukavice nebo nemá-li oblečení v pořádku, rozhodčí přeruší zápas, aby se závada mohla odstranit, a to ve vlastním rohu boxera.

PRAVIDLO 5

Vybavení ringu

K vybavení ringu patří:

2 mělké bedničky s práškovou kalafunou (magnesiem), 2 sedačky, 2 otáčivé sedačky pro borce o přestávkách, 2 džbány a kde není vodovod přiveden přímo ke straně ringu - 2 láhve na vodu a 2 vědra s vodou, stoly a židle pro funkcionáře, gong s paličkou nebo zvon, jedny nebo dvoje stopky, bodovací lístky podle vzoru vypracovaného AIBA, lékárnička pro první pomoc, jeden mikrofon spojený se soustavou reproduktorů, 2 páry rukavic v barvách rohů ringu (červené a modré), 2 přilby v barvách rohů ringu (červené a modré), nosítka.
V rohu účinkující sekundant musí mít pro svého borce ručník a houbu.

PRAVIDLO 6

Lékařské prohlídky

V době stanovené pro vážení musí být boxer uznán schopným startu lékařem určeným k tomuto výkonným výborem ještě před začátkem vážení.
S ohledem na zabezpečení hladkého průběhu vážení může výkonný výbor stanovit začátek lékařské prohlídky na dřívější hodinu.
Na lékařské prohlídce a na vážení se musí boxer prokázat mezinárodní startovní knížkou. Táto knížka musí být podesána sekretářem národní federace. Boxer nemůže bez zápisu lékařské prohlídky a vážení do startovní knížky boxovat.
Před lékařskou prohlídkou musí být každý boxer hladce oholen.

Hmotnostní kategorie    

papírová   do 48 kg
muší nad 48 kg do 51 kg
bantamová nad 51 kg do 54 kg
pérová nad 54 kg do 57 kg
lehká nad 57 kg do 60 kg
lehká velterová nad 60 kg do 63,5 kg
velterová nad 63,5 kg do 67 kg
lehká střední nad 67 kg do 71 kg
střední nad 71 kg do 75 kg
polotěžká nad 75 kg do 81 kg
těžká nad 81 kg do 91 kg
supertěžká nad 91 kg  

Vážení

 1. Pro mistrovství světa, olympijské hry, mistrovství kontinentů, mezinárodní mistrovství a mezinárodní soutěže platí o vážení a losování tato pravidla:
  1. Borci všech hmotnostních kategorií musí být připraveni na vážení mezi 8:00 až 10:00 hod. první den ráno, kdy začíná soutěž. V následujícím dni soutěže se dostaví na vážení mezi 8:00 a 9:00 hod. jen ti boxeři, kteří toho dne boxují. Je v pravomoci výkonného výboru nebo jiného zplnomocněného zástupce AIBA upravit tato ustanovení v případě, že dojde k nevyhnutelnému zdržení. Utkání může začít nejdříve za 3 hodiny po uplynutí doby stanovené pro vážení nebo o takovou dobu dříve, o které výkonný výbor po poradě s lékařskou komisí rozhodne, že je vhodná a nemůže ohrozit borce, který startuje v prvních zápasech.
  2. Vážení provádějí delegáti zplnomocnění k tomu orgánem AIBA.
   Zástupce národního svazu, ke kterému borci přísluší, může být přítomen, nesmí však do něho žádným způsobem zasahovat.
  3. Borec se smí dostavit k oficiálnímu vážení pouze jednou v příslušném dni. Hmotnost zjištěná při tomto vážení je konečná. Zástupce národního svazu však smí borce, který při oficiálním vážení nedosáhl své hmotnostní kategorie, zapsat do vyšší či nižší hmotnostní kategorie, než pro kterou byl určen, za předpokladu, že v této váze má národní svaz volné místo a vážení ještě nebylo ukončeno. Do ukončení prvního oficiálního vážení a lékařské prohlídky je rovněž národnímu svazu dovoleno kdykoliv nahradit jednoho borce jiným za předpokladu, že tento byl nominován jako náhradník pro tuto nebo jinou hmotnostní kategorii a že v dané soutěži jsou náhradníci povoleni.
  4. Borec musí být uznán schopným startu určeným lékařem k tomuto VV ještě před začátkem vážení.
   S ohledem na zabezpečení hladkého průběhu vážení může výkonný výbor stanovit začátek lékařské prohlídky na dřívější hodinu.
  5. Platí hmotnost, zjištěná při vážení nahého boxera. Váhy musí ukazovat v metrické stupnici. Automatické  a elektronické váhy mohou být používány. Borec smí startovat pouze v hmotnostní kategorii, odpovídající jeho hmotnosti zjištěné při oficiálním vážení.
  6. Každý startující obdrží průkaz, do kterého určený lékař zapíše své rozhodnutí a pověřený funkcionář potvrdí splnění hmotnostního limitu a popřípadě doplní další poznámky.
  7. Na lékařské prohlídce a na vážení se boxer musí prokázat Mezinárodní startovní knížkou. Tato knížka musí být podepsána sekretářem národní federace.
  8. Boxer nemůže bez zápisu lékařské prohlídky a vážení do startovní knížky boxovat.
 2. Mezinárodní soutěže:
  1. Při turnajích nebo soutěžích mezi dvěma nebo více národy musí být vážení prováděno členem určeným národním svazem organizující země, kterému pomáhá zástupce pozvané země nebo zemí  a tento nebo tito mají právo ověřit si hmotnost každého borce.
   Jestliže borec překročí hmotnostní limit své kategorie, může mu být povoleno boxovat, není-li překročení hmotnosti větší než jedna anglická libra (454 g), ale ať je konečný výsledek zápasu jakýkoliv, borec, který překročí hmotnost, může získat pro své družstvo jen počet bodů určený pro poražené. Za předpokladu, že jeho soupeř dodržel hmotnost a prošel v tento den lékařskou prohlídkou a dostavil se do ringu řádně ustrojen, získá body určené pro vítěze. Je-li překročení hmotnosti soutěžícího větší než jedna anglická libra (454 g), ale nepřesahuje šest anglických liber (2,7 kg), má oficiální zástupce družstva právo ho přijmout za soupeře. Zápas je považován za vítězný pro družstvo borce, který dodržel hmotnost.
  2. Národní svaz, který přejímá pozvané družstvo, musí od doby jeho příjezdu do místa, kde se má utkání konat, zajistit tomuto družstvu váhu a tréninkové prostory.
  3. Při střetnutích mezi dvěma nebo více zeměmi musí být vážení boxerů ukončeno do 30 minut. Boxer, který překročí váhový limit nebo se včas nedostavil na vážení, zápas prohrál.

PRAVIDLO 7

Losování a volný los

Losování se koná po lékařské prohlídce a po úředním vážení. Při soutěžích, v nichž je více účastníků než čtyři, musí být v prvním kole tažen dostatečný počet losů, aby byl počet soutěžících pro další kola redukován na čtyři, osm, šestnáct nebo třicet dva.Borec, který si vylosuje volný los v prvním kole, má boxovat jako první v druhém kole. Je-li počet volných losů lichý, borec, který si vylosoval volný los poslední, bude boxovat v druhém kole proti vítězi prvního zápasu prvního kola. Je-li počet volných losů sudý, borci, kteří si vylosovali volný los, budou  boxovat v prvních zápasech druhého kola v pořadí, ve kterém byli vylosováni. Borec nesmí získat volný los v prvním kole a vítězství Bez boje ve druhém kole nebo dvě vítězství Bez boje za sebou. Nastane-li takováto situace, musí být provedeno nové losování z těch borců zůstávajících v kole, kteří nezískali volný los nebo vítězství Bez boje v předchozím kole. První vylosovaný borec se střetne s borcem, který měl prospěch z volného losu nebo z vítězství Bez boje v předchozím kole. Nové losování pak pokračuje normálním způsobem. Losování musí být uskutečněno v přítomnosti oficiálních zástupců družstev, kterých se týká, a musí pokud možno vyhovět pravidlu, že žádný borec nebude v soutěži boxovat dvakrát, dokud ostatní borci neboxovali alespoň jednou. Ve zvláštních situacích výkonný výbor AIBA má právo odchýlit se od tohoto pravidla. Žádný borec nemůže získat medaili bez toho, aby boxoval. Při mistrovství světa, olympijských hrách, mistrovství kontinentů má být pořadí programu uspořádáno pokud možno v pořadí hmotnostních kategorií tak, že každé kolo bude zahajováno nejlehčími kategoriemi a pak pokračuje v pořadí hmotností až po nejtěžší v tomto kole. Následují nejlehčí hmotnosti v dalším kole atd.

PRAVIDLO 8

Kola

Při mistrovství světa, olympijských hrách, mistrovství kontinentů a jiných mistrovstvích se musí boxovat čtyři kola po dvou minutách s jednominutovou přestávkou mezi jednotlivými koly. Stane-li se závada na výstroji, musí být odstraněna do dvou minut.
Pro mezinárodní zápasy platí stejná pravidla, pouze po oboustranné předchozí dohodě je možné, aby se boxovalo 3 nebo 4 kola po třech minutách s jednominutovou přestávkou anebo 6 kol po dvou minutách s jednominutovou přestávkou.

PRAVIDLO 9

Sekundanti

Každý borec je oprávněn mít dva sekundanty /hlavní a pomocný/, kteří se musí řídit těmito pravidly:

 1. Jen sekundant a pomocný sekundant smí vystoupit na plošinu ringu, ale jenom jeden smí vstoupit do ringu.
 2. V průběhu kol nesmí být sekundantem nebo pomocným sekundantem dávána žádná rada, pomoc nebo povzbuzení.
 3. Sekundant je oprávněn zasáhnout ve prospěch borce v případě, že je borec v nesnázích - může vhodit do ringu houbu nebo ručník a vzdát zápas. Nemůže tak ovšem učinit v okamžiku, kdy rozhodčí borce odpočítává.
 4. V průběhu boje se nesmí na plošině ringu zdržovat ani jeden sekundant. Sekundanti musí před započetím kola odstranit z plošiny ringu sedačky, ručníky, nádoby atd.
 5. Sekundanti nebo funkcionáři, kteří povzbuzují nebo podněcují diváky slovy nebo znameními, aby radili nebo povzbuzovali borce v průběhu kola, ztratí v soutěži, ve které k takovému přestupku došlo, právo vykonávat funkci sekundantů nebo funkcionářů.
 6. Poruší-li sekundant pravidla, ztratí v zápase, při kterém k přestupku došlo, právo vykonávat funkci sekundanta. Sekundant musí opustit boxerskou halu až do ukončení zápasu. Pokud je takovýmto způsobem vyloučen podruhé, nesmí nadále vykonávat funkci sekundanta v turnaji.


PRAVIDLO 10

Ringoví a bodoví rozhodčí
 

 1. Při mistrovství světa, olympijských hrách, mistrovstvích, světovém poháru a jiných mezinárodních mistrovstvích musí být každý zápas řízen ringovým rozhodčím schváleným AIBA, který ale nesmí bodovat.
 2. Každý zápas musí bodovat pět rozhodčích AIBA, kteří musí sedět odděleně od obecenstva a bezprostředně u ringu. Dva bodoví rozhodčí musí sedět na jedné straně ringu v dostatečné vzdálenosti od sebe a každý ze zbývajících tří bodových rozhodčích musí sedět uprostřed každé ze zbývajících tří stran ringu. Jestliže není k dispozici dostatečný počet rozhodčích, je možné, aby místo pěti bodových rozhodčích bodovali pouze tři bodoví rozhodčí, toto však nesmí být uplatněno při olympijských hrách, mistrovstvích světa a mistrovstvích kontinentů.
 3. Všichni tito rozhodčí musí být amatéry.
 4. Aby byla zajištěna nestrannost v rozhodování, vybírá komise rozhodčích jména ringového rozhodčího a pěti bodových rozhodčích pro každé utkání podle těchto zásad:
  1. Každý rozhodčí musí být příslušníkem jiné země a svazu než zbývající rozhodčí a než borci, kteří se účastní utkání.
  2. V žádném případě nemohou rozhodovat v jednom utkání více než dva rozhodčí ze stejného kontinentu.
   Určení ringových a bodových rozhodčích má být při všech střetnutích určeno losováním u ringu, které vykonala komise rozhodčích.
   Žádný z těchto rozhodčích nesmí být příslušníkem nebo trvale bydlet v zemi, která je dominiem, kolonií nebo je závislá na zemi některého z borců, zúčastněných v utkání.
  3. Změní-li některý rozhodčí svou státní příslušnost, nemůže vykonávat funkci v utkání, jehož se účastní borec, bodový nebo ringový rozhodčí jeho původní státní příslušnosti.
  4. V případě, že komise rozhodčích nemůže plně dodržet shora uvedené směrnice, zajistí, jak nejlépe je to možné, neutralitu a nestrannost účinkujících rozhodčích a oznámí takový případ co nejdříve výkonnému výboru AIBA.
  5. Nemůže-li komise rozhodčích vyhovět výše uvedeným směrnicím, může být jméno nebo jména funkcionářů pro dotyčný zápas vylosována předsedou komise rozhodčích nebo jím pověřeným funkcionářem.
 5. Funkcionáři, kteří jsou činní jako ringoví nebo bodoví rozhodčí v jednom nebo v sérii utkání, nemohou po dobu soutěže vykonávat funkci vedoucího družstva, trenéra ani sekundanta. Nesmějí být také činní v těchto funkcích při utkání, kde bojuje borec jejich vlastní národnosti.
 6. Výkonný výbor nebo jeho řádně zmocněný zástupce může na doporučení jury zbavit funkce (dočasně nebo trvale) ringového rozhodčího, který nedostatečně uplatňuje pravidla AIBA, nebo bodového rozhodčího, jehož bodování zápasů nepovažuje za uspokojivé.
 7. Jestliže se stane ringový rozhodčí v průběhu boje neschopným řídit utkání, musí časoměřič udeřit na gong, aby přerušil boj, a dalšímu rozhodčímu z listiny AIBA je uloženo pokračovat v dalším řízení utkání.
 8. Při mistrovstvích světa, olympijských hrách, světovém poháru, Chalenge Mathes a mezinárodních turnajích je používání elektronického bodovacího stroje povinné. Svaz rozhodčích, které vybral výkonný výbor je povinen tohoto rozhodčího vyslat na MS, OH nebo mistrovství kontinentu. Výjimku tvoří pouze případ, že sám rozhodčí pozvání odmítne. V zemích, kde financování družstva pro OH nebo územní sportovní hry je záležitostí jiné organizace, musí tato organizace zajistit cestovné a diety rozhodčích.

PRAVIDLO 11

Kvalifikace pro zapsání na mezinárodním seznamu ringových a bodových rozhodčích

 1. Kandidát pro zapsání do mezinárodního seznamu musí:
  1. být vybrán jeho národním svazem a doporučen stávající kontinentální federací. Musí být nejméně dva roky zapsán na listině kontinentálních rozhodčích a úspěšně pracovat jako kontinentální ringový  a bodový rozhodčí. Z žádného svazu nemůže být na listině více než 12 členů.
  2. mít lékařské potvrzení, osvědčující fyzickou způsobilost k výkonu funkce ringového nebo bodového rozhodčího.
  3. být pro mezinározní zkošky na EABA mladší 45 let.
  4. být pro zkoušky AIBA mladší 48 let a mít dostatečné zkušenosti, být fyzicky způsobilý, splňovat věkový limit, vždy po dvou letech se podrobit přezkoušení a dodržovat statut amatéra, dobře ovládat alespoň jeden z oficiálních jazyků AIBA.
 2. Ponechání na mezinárodní listině:
  Aby byla udržena a zvýšena kvalita ringových  a bodových rozhodčích, aby byl zajištěn jednotný výklad pravidel pro mezinárodní utkání a turnaje a aby mohli být vybráni noví ringoví a bodoví rozhodčí pro zapsání na mezinárodní listinu, komise rozhodčích pořádá a vede školení a zkoušky tímto způsobem:
  1. Jeden nebo více národních svazů může požádat ústředí AIBA - generálního sektretáře o uspořádání školení nebo zkoušek pro své rozhodčí na kterémkoli místě na světě a musí být schváleno příslušným kontinentálním byrem jako vhodné pro tento účel.
  2. Školení nebo zkoušky musí být vedeny dvěma funkcionáři, kteří jsou na mezinárodní listině AIBA a jsou členy buď výkonného výboru, nebo komise rozhodčích, nebo členy regionálního  svazu, pověřeného pro tento účel výkonným výborem. Je-li to možné, pomáhá jim zástupce z každého národního svazu.
   V každé zkušební komisi by měl být alespoň jeden člen výkonného výboru. Ti členové výkonného výboru, kteří nejsou na listině mezinárodních rozhodčích AIBA, ale chtějí pracovat v různých jury oficiálních soutěžích AIBA, musí vykonat zkoušku na rozhodčího AIBA před předsedou komise rozhodčích a jedním jejím členem.
  3. Ubytování a cestovní výlohy dvou funkcionářů, uvedených v předchozím odstavci, musí být uhrazeny národními svazy, pro které bylo školení nebo zkouška uspořádána. Příslušné kontinentální byro je odpovědné za eventuální možnost zaplacení těchto výloh.
  4. Výsledky školení a zkoušek musí komise rozhodčích předložit ke schválení na nejbližší schůzi výkonného výboru AIBA.
 3. Titul mezinárodní ringový, bodový rozhodčí nebo mezinárodní bodový rozhodčí je nejvyšším titulem pro ringové a bodové rozhodčí v amatérském boxu. Osoba zapsaná do mezinárodní listiny obdrží diplom Mezinárodní ringový, bodový rozhodčí nebo Mezinárodní bodový rozhodčí a odznak AIBA, odpovídající tomuto titulu.
 4. Komise rozhodčích musí nejméně jednou za čtyři roky přezkoušet způsobilost mezinárodního ringového a bodového rozhodčího.
 5. Rozhodčí, kteří neprokáží kvality požadované pro titul Mezinárodní ringový, bodový rozhodčí, nesmějí být ponecháni na mezinárodní listině.
 6. Výkonný výbor může udělit mezinárodním rozhodčím, kteří odešli z činnosti a kteří prokazovali potřebnou kvalifikaci vysoce uspokojivým způsobem, doživotní titul Čestný ringový a bodový (nebo bodový) rozhodčí amatérského boxu.

PRAVIDLO 12

Jury

 1. Při MS a OH vykonává funkci jury výkonný výbor nebo sám jury jmenuje. Při kontinentálních mistrovstvích je jury ustavována výkonným výborem kontinentální federace, jestliže není, je jury ustanovena kontinentálním byrem.
  Při všech boxerských utkáních s výjimkou finálových je jury složena nejméně ze tří a nejvýše pěti osob včetně úřadujícího předsedy, z nichž dva musí být členy komise rozhodčích.
  Mimo úřadující členy jury nesmí během utkání sedět u stolu jury žádný jiný člen jury. Každý úřadující člen jury musí zaznamenat své bodování každého zápasu, kterého byl svědkem. Toto bodování slouží pro srovnání s výsledky bodových rozhodčích, kteří toto utkání bodovali. Složení jury pro každý úsek soutěže musí stanoveno předem předsedou AIBA nebo v jeho nepřítomnosti jím určeným zástupcem. Členové, kteří si přejí změnit své určené pořadí, musí nejprve získat souhlas předsedy nebo jeho určeného zástupce.
  Jury činná při utkáních se sejde vždy následující den ráno, aby posoudila činnost ringových a bodových rozhodčích z předchozího dne. Výkonnému výboru podá doporučení ohledně ringových nebo bodových rozhodčích, u nichž má za to, že předchozího dne neprokázali potřebnou úroveň. Jury si může rovněž vyžádat přítomnost každého ringového nebo bodového rozhodčího, se kterým chtějí projednat jeho činnost z předchozího dne. Úřadující jury se poradí s komisí rozhodčích o každém rozhodnutí nebo doporučení, které má přijmout.
  Všichni členové výkonného výboru vykonávají funkci jury při finálových bojích. Ringoví a bodoví rozhodčí jsou jmenováni výkonným výborem.
 2. Jury nebo úřadující jury zkontroluje taktéž při bodování na bodovacích lístcích nebo počítačem nebo mechanickým bodovacím strojem, aby bylo zjištěno, že:
  1. body jsou správně sečteny
  2. jména borců jsou správně zapsána
  3. je jmenován vítěz
  4. bodovací lístky jsou podepsány

  Předseda nebo úřadující předseda jury pak oznámí jméno borce, který vyšel jako vítěz na základě většiny hlasů z pěti bodovacích lístků nebo z obrazovky při použití počítače.

 3. Předseda jury, po konzultaci s členy jury, při 15 bodovém rozdílu na bodovacím stroji má právo toto utkání ukončit - naprostá převaha výsledkem RSC. Utkání ukončí gongem nebo jiným zvukovým signálem.
  Jury oznámí výkonnému výboru jméno každého rozhodčího, který podle jejich názoru neuplatňuje účinně pravidla AIBA, a rovněž každého bodového rozhodčího, jehož bodování zápasů považuje za neuspokojivé.
 4. Jestliže funkcionář určený pro utkání není přítomen, může jury určit ze seznamu funkcionářů vhodného člena jako náhradu za člena nepřítomného. Tuto změnu musí oznámit co možná nejdříve výkonnému výboru nebo kontinentálnímu byru.
 5. Jury má oznámit každého ringového nebo bodového rozhodčího z mezinárodní listiny, který je přítomen na olympijských hrách nebo kontinentálních mistrovstvích, ale nedostavil se k výkonu své funkce, aniž by uvedl pro to patřičné důvody.
 6. Jury má předložit výkonnému výboru AIBA, výkonnému výboru kontinentální federace (není-li zastoupen, regionálnímu byru) jakoukoliv připomínku k seznamu ringových a bodových rozhodčích, kterou považuje za nutnou.
 7. Rozhodnutí ringového nebo bodového rozhodčího může být jury změněno v následujících případech:
  1. jestliže ringový rozhodčí učiní rozhodnutí, které je v jasném rozporu s pravidly AIBA.
  2. u bodového rozhodčího může změnit jury výsledek jen v tom případě, že bodový rozhodčí udělal  na svém bodovacím lístku chybu.
   Videorekordový záznam může jury použít jen při posouzení činnosti ringového rozhodčího.
 8. Členové jury činní při olympijských hrách a kontinentálních mistrovstvích nesmějí být při těchto hrách nebo mistrovstvích činní jako ringoví nebo bodoví rozhodčí.
 9. Kdyby nastaly okolnosti, které by znemožňovaly vést utkání v normálních podmínkách, a kdyby ringový rozhodčí nepodnikl účinná opatření zaměřená na tuto situaci, může jury nařídit přerušení utkání do té doby, než může být uspokojivě znovu zahájeno.
 10. Jury nebo úřadující jury může také učinit okamžité opatření, které pokládá za nutné k odstranění obtíží, které by znemožňovaly správný průběh utkání v kterékoli fázi soutěže.
  Pokud se borec dopustí vážného úmyslného přestupku, který je v rozporu se sportovním duchem soutěže, má jury právo navrhnout a výkonný výbor prohlásit borce za nezpůsobilého zúčastnit se soutěží na určitou dobu. Výkonný výbor může takovému borci odebrat všechny medaile a ceny, které na soutěži získal.
  Vedoucí družstva může podat protest do 30 minut po vyhlášení výsledku. K tomu musí složit k rukám prezidenta jury poplatek ve výši 100 USD. Pokud jury protest přijme, musí v této věci podniknout vše potřebné, aby spravedlivě problém vyřešila. Pokud se ukáže, že byl vznesený protest oprávněný, složený poplatek se vrátí.
  Členové jury na mezinárodním boxerském turnaji musí být z různých zemí.

PRAVIDLO 13

Ringový rozhodčí

  • Ringový rozhodčí řídí utkání v ringu. Má být oblečen v bílých kalhotách a bílé košili se znakem a má mít lehké boty bílé barvy bez podpatků. V tropickém podnebí může být motýlek se souhlasem jury vypuštěn. Prvořadou úlohou ringového rozhodčího je chránit zdraví boxera.
  • Povinností rozhodčího je:
   1. zkontrolovat rukavice a úbor borců
   2. chránit slabšího borce před zbytečným množstvím úderů,
   3. dbát, aby pravidla byla přesně dodržována a boj byl veden fair
   4. mít během celého utkání přehled a kontrolu ve všech situacích
   5. na konci utkání sebrat od bodových rozhodčích bodovací lístky, překontrolovat je a předat předsedovi jury, není-li ustanovena, oznámí výsledek utkání hlasateli
    Tento bod je nepoužitelný v případě využití počítače.

   Rozhodčí nesmí zvednutím borcovy ruky nebo jiným způsobem označit vítězem, dokud nebylo provedeno vyhlášení. Jestliže rozhodčí borce diskvalifikuje nebo zápas přeruší, musí nejdříve informovat předsedu jury, kterého boxera diskvalifikoval, nebo zdůvodnit, proč utkání ukončil. Předseda jury okamžitě instruuje hlasatele, aby obecenstvo bylo správně informováno.

  • Ringový rozhodčí používá těchto povelů:

    STOP - když nařizuje borcům přerušit zápas
    BOX - když jim přikazuje pokračovat;
    BREAK - když přerušuje boj pro vzájemné držení (clinch), na tento povel musí borci ustoupit o krok zpět a teprve potom mohou začít v boji.

   1. Při vyhlašování vítěze utkání zvedne ringový rozhodčí vítěznému borci ruku.
    Ringový rozhodčí musí borci vhodnými názornými znameními nebo jinými gesty naznačit každé porušení pravidel.
   2. Ringový rozhodčí má právo:
    1. ukončit utkání v  kterémkoli okamžiku, považuje-li je za příliš jednostranné
    2. ukončit utkání v okamžiku, jestliže jeden z borců utrpěl zranění, které mu nedovoluje dále pokračovat v zápase
    3. ukončit utkání, má-li za to, že borci nebojují vážně. V tomto případě může diskvalifikovat jednoho nebo oba borce
    4. upozornit borce během boje nebo přerušit boj a udělit mu napomenutí pro nedovolený způsob boje nebo pro jakýkoliv jiný důvod, porušující sportovní jednání nebo dodržování pravidel
    5. diskvalifikovat borce, který neuposlechne okamžitě jeho pokynů nebo se vůči němu chová urážlivým nebo útočným způsobem
    6. diskvalifikovat sekundanta, který porušil pravidla a je-li to nutné, i samotného borce, jestliže sekundant neuposlechl příkazů rozhodčího
    7. po předchozím napomenutí nebo i bez něho diskvalifikovat borce, který se dopustil faulu
    8. přerušit počítání v případě, že jeden z borců je počítán a jeho soupeř úmyslně nejde do neutrálního rohu nebo tak váhá učinit
    9. rozhodovat za všech okolností tak, aby boj byl veden v duchu pravidel, a to i v těch případech, které nejsou výslovně v pravidlech uvedeny
   3. Porušení pravidel
    1. Jestliže borec porušil pravidla, ale nezasloužil si pro toto porušení pravidel diskvalifikaci, ringový rozhodčí přeruší utkání povelem STOP a udělí vinníkovi napomenutí. Napomenutí musí být uděleno jasně a takovým způsobem, aby borec porozuměl důvodu a účelu napomenutí. Ringový rozhodčí naznačí rukou každému bodovému rozhodčímu, že bylo uděleno napomenutí a musí jasně označit borce, kterého napomenul. Pak dá ringový rozhodčí pokyn k pokračování v boji povelem BOX. Je-li borec třikrát napomenut, musí být diskvalifikován.
    2. Ringový rozhodčí může borce upozornit na porušení pravidel v průběhu kola, aniž přeruší boj. Upozornění má povahu oznámení nebo výstrahy, které dává ringový rozhodčí borci, aby zabránil nebo předešel nežádoucímu jednání nebo vážnému porušení pravidel.
   4. Lékařská prohlídka ringových rozhodčích
    Před zahájením boje při mezinárodním utkání může být rozhodčí v ringu požádán, aby se podrobil lékařské prohlídce, aby se zjistilo, zda je fyzicky schopen vykonávat své povinnosti v ringu. Jeho zraková schopnost musí odpovídat 6 dioptriím. Nošení brýlí v průběhu utkání není dovoleno, kontaktní čočky jsou povoleny.
    Rozhodčí je povinen před každým mistrovstvím zúčastnit se schůze lékařské komise.

    PRAVIDLO 14

    Bodový rozhodčí

    1. Každý bodový rozhodčí musí nestranně posoudit výkon obou borců a podle pravidel určit vítěze.
    2. Během utkání nesmí bodový rozhodčí mluvit s žádným z borců, s jiným bodovým rozhodčím, vyjma ringového rozhodčího nebo předsedy jury. Je-li to nutné, může na konci kola upozornit ringového rozhodčího na skutečnost, kterou ringový rozhodčí mohl přehlédnout, například nesprávné chování sekundanta, uvolněné provazy atd.
    3. Počet bodů udělený oběma borcům zaznamenává bodový rozhodčí na bodovací lístek ihned po skončení každého kola, pokud není použit bodovací stroj.
    4. Po ukončení utkání bodový rozhodčí sečte body, určí vítěze, podepíše bodovací lístek a jeho rozhodnutí je veřejně vyhlášeno, pokud není použit bodovací stroj.
    5. Bodový rozhodčí nesmí opustit své místo, dokud rozhodnutí nebylo vyhlášeno obecenstvu. Bodový rozhodčí je povinen být v bílém oblečení.

    PRAVIDLO 15

    Časoměřič

    Hlavní povinností časoměřiče je sledovat počet kol a čas určený pro jednotlivá kola a přestávky mezi nimi.

    1. Časoměřič musí sedět těsně u ringu.
    2. Pět sekund před začátkem každého kola nařídí časoměřič uvolnění ringu povelem Ring volný! nebo Sekundanti z ringu!
    3. Zahájí a ukončí každé kolo úderem na gong nebo zvon.
    4. Bezprostředně před zahájením kola časoměřič oznámí, kolikáté kolo to je.
    5. Časoměřič odečítá čas za dočasné přerušení boje, nebo když k tomu dostane pokyn ringového rozhodčího.
    6. Všechny časové úseky a odpočítávání určuje časoměřič pomocí stopek nebo hodinek.
    7. V případě, že jde jeden z borců k zemi, signalizuje časoměřič rukou ubíhání sekund, které ringový rozhodčí odpočítává.
    8. Jestliže jde borec na konci kola k zemi a rozhodčí odpočítává, gong oznamující konec kola nezazní. Časoměřič může ukončit kolo úderem na gong teprve tehdy, když dá ringový rozhodčí povel BOX.
     Toto ustanovení se nevztahuje na poslední kolo finálových utkání na olympijských hrách, mistrovstvích světa a kontinentálních mistrovstvích.
     Přestávka mezi koly musí vždy trvat plnou minutu.

    PRAVIDLO 16

    Rozhodnutí utkání

    1. Vítězství na body (win on points - WP).
     Po skončení utkání je borec, kterému bylo přiznáno vítězství většinou bodových rozhodčích, prohlášen vítězem. Jsou-li oba borci soušasně zraněni nebo knokautování a nemohou pokračovat v boji, zapíší a sečtou bodoví rozhodčí body získané každým z boxerů až do okamžiku přerušení boje a borec, který až do této doby vedl na body, je prohlášen vítězem.
    2. Vítězství vzdáním soupeře (win by retirement - AB).
     Jestliže borec pro zranění nebo z jiného důvodu dobrovolně vzdá nebo jestliže okamžitě nezahájí po ukončení přestávky mezi koly boj, je jeho soupeř prohlášen vítězem.
    3. Vítězství ukončením utkání ringovým rozhodčím (referee stopping contest - RSC)
     1. Rozdíl třídy: Jestliže podle názoru ringového rozhodčího nedosahuje borec třídy svého soupeře nebo z jiného fyzického důvodu v zápase je boj ringovým rozhodčím přerušen a soupeř prohlášen vítězem. Právo na toto rozhodnutí připadá ringovému rozhodčímu, který se může poradit s lékařem. Jestliže se poradil s lékařem, rozhodčí musí jednat podle jeho pokynů.
     2. Povolá-li rozhodčí do ringu lékaře, aby borce prohlédl, mohou být prohlídky přítomni pouze tito dva funkcionáři. Žádnému sekundantu není dovoleno vstoupit do ringu nebo na jeho plošinu. Jestliže se rozhodčí o zranění borce s lékařem neporadí a utkání není ukončeno, prohlédnou borce dva členové lékařské komise, a jestliže mají za to, že utkání mělo být ukončeno, oznámí postup rozhodčího komisi rozhodčích nebo předsedovi jury. Člen lékařské komise má právo požádat o přerušení zápasu ze zdravotních důvodů, pokud se domnívá, že je to potřeba. Musí nejprve informovat předsedu jury a předseda oznámí ringovému rozhodčímu, aby zápas přerušil. Za účelem zjištění zdravotního stavu boxera může být zápas přerušen maximálně na jednu munutu.
     3. Pokud dojde ke zranění boxera po 1. kole zápasu na OH, MS, mistovství kontinentů, mezinárodních turnajích nebo zápasech, vítězství se přizná tomu boxerovi, který má po sečtení všech bodů od všech bodových rozhodčích víc bodů. Pokud dojde ke zranění na mezinárodních mistrovstvích nebo turnajích v 1. kole, nezraněný boxer je vyhlášen vítězem. Pokud dojde ke zranění v 1. kole dvojzápasu, může být o výsledku rozhodnuto losem.
     4. Při bodování na bodovacích strojích může být utkání ukončeno z důvodu 15 bodového rozdílu, předseda jury informuje ringového rozhodčího úderem na gong - nebo jiným signálem a ten utkání ukončí výrokem RSC /rozdílem třídy/.
    4. Vítězství diskvalifikací (disqualification - DISQ).
     Je-li borec diskvalifikován, je jeho soupeř prohlášen vítězem. Jsou-li diskvalifikováni oba borci, musí být toto rozhodnutí patřičně vysvětleno (oznámeno). Diskvalifikovaný borec ztrácí nárok na jakoukoli cenu, medaili, trofej, čestné uznání nebo titul, vztahující se na jakoukoliv fázi soutěže, ve které byl diskvalifikován, avšak ve výjimečných případech má výkonný výbor (nebo v jeho nepřítomnosti jury) právo rozhodnout jinak, ale všechna tato rozhodnutí - pokud nebyla učiněna výkonným výborem - musí jím být přezkoumána a potvrzena, jakmile dostane o případu zprávy, které si může vyžádat.
    5. Vítězství knock-out (KO).
     Jestliže je borec v pozici na zemi a není schopen během deseti sekund začít znovu boxovat, je jeho soupeř prohlášen vítězem KO.
    6. Vítězství RSC/H (referee stopping contest - hash /hlava/).
     V případě, že borec obdrží několik tvrdých přímých úderů na hlavu a je otřesen, ringový rozhodčí toto utkání ukončí výrokem RSC/H. Následuje ochranná lhůta.
    7. Neplatný zápas.(non contest)
     Rozhodčí v ringu může ukončit utkání před uplynutím jeho určené doby, nastanou-li nepředvídatelné události, které jsou mimo dosah odpovědnosti borců i působení rozhodčího, např. poškození ringu, porucha přívodu elektrického proudu, mimořádné povětrnostní podmínky apod. Za takovýchto okolností je zápas prohlášen za neplatný (non contest). Jedná-li se o mistrovství, rozhodne jury o dalších opatřeních.
    8. Vítězství nenastoupením soupeře (walk-over).
     Jestliže borec řádně ustrojený je připraven k zápasu v ringu a jeho soupeř do tří minut od vyhlášení jeho jména veřejným rozhlasem nenastoupí do ringu, vyhlásí ringový rozhodčí nastoupeného borce vítězem nenastoupením soupeře WO. Před tímto vyhlášením nejprve informuje bodové rozhodčí, aby odpovídajícím způsobem vyznačili rozhodnutí na bodovacích lístcích. Po sebrání bodových lístků přivede borce do středu ringu a při oznámení rozhodnutí mu zvedne ruku.
    9. Vítězství losem.
     Dva kluby nebo dva státy se mohou při přátelském zápase dohodnout, že o vítězství se rozhodne losováním:
     - pokud součet bodů od bodových rozhodčích je nerozhodný
     - v případě zranění  v prvním kole
    10. Příhody v ringu stávající se mimo kontrolu rozhodčích.
     V případě nepředvídané události, která se stane během první minuty po zaznění gongu na začátku 1. nebo 2. kola, musí být zápas zastaven. Zápas se bude opakovat jako poslední v programu.
     Jestliže se událost přihodí ve 3.kole zápasu, bude zápas ukončen a ringový rozhodčí požádá o rozhodnutí bodové rozhodčí, kteří určí vítěze zápasu.

    PRAVIDLO 17

    Bodování

    Při udělování bodů musí být dodržovány tyto směrnice:

    Směrnice č.1 - Údery

    1. V průběhu každého kola udělí bodový rozhodčí každému borci příslušný počet bodů, a to tak, aby odpovídal počtu zasazených úderů. Každý úder, který má mít bodovací hodnotu, musí dopadnout - aniž by byl blokován nebo zachycen - přímo kloubovou částí sevřené rukavice na některou přední nebo postranní část hlavy nebo těla od pasu nahoru. Údery švihem, které zasáhnou výše uvedené části, jsou rovněž bodující údery.
    2. Bodová hodnota při výměně v boji zblízka se připisuje po každé takové výměně ve prospěch boxera, který měl při této výměně převahu.
     Údery zasazené borcem
     - při porušení některého z pravidel nebo
     - boční, zadní, vnitřní částí rukavice nebo jinak než kloubovou částí sevřené rukavice nebo
     - které dopadnou na paže
     - které jsou pouhým dotekem bez váhy těla nebo ramene,
     nejsou bodujícími údery.

     

    Směrnice č.2 - Porušení pravidel

    1. V průběhu každého kola hodnotí bodoví rozhodčí čistotu boje a uloží přiměřený bodový trest za každé porušení pravidel, a to bez ohledu na to, zda ringový rozhodčí toto porušení pravidel zpozoroval či nikoli.
    2. Napomíná-li ringový rozhodčí veřejně jednoho z borců, mohou bodoví rozhodčí jeho soupeři přidat jeden bod. Rozhodne-li se bodový rozhodčí přidělit bod borci za faul, kterého se dopustil jeho soupeř a pro který byl ringovým rozhodčím napomenut, musí napsat do příslušného sloupce bodovacího lístku napomenutého borce "W", čímž vyznačí, že tak učinil. Rozhodne-li bodový rozhodčí, že bod neudělí, vyznačí u napomenutého borce v příslušném sloupci u bodů udělených za toto kolo písmeno "X".
    3. Vidí-li bodový rozhodčí porušení pravidel, jež ringový rozhodčí nezpozoroval, a udělí za to borci, který se provinil, přiměřený trest, označí v příslušné rubrice bodů své rozhodnutí písmenem "J" a zároveň uvede důvody, proč tak učinil.

    Směrnice č.3 - Udělování bodů

    1. Za každé kolo se uděluje dvacet bodů. Zlomky bodů nesmějí být udělovány. Na konci každého kola dostane lepší borec dvacet bodů a jeho soupeř přiměřeně méně. Jsou-li oba borci rovnocenní, obdrží každý dvacet bodů.
     Body se přidělují podle následujícího principu:
     - 1 bod za 3 přímé údery
     - 1 bod za napomenutí rozhodčím
     Pokud je počet úderů jiný než 3, 6, 9, 12 atd., používá se pro udělování bodů následující tabulka:
      
     Počet úderů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14...
     Udělené body 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5...
    2. Jestliže bodový rozhodčí, který v každém kole bodoval v souladu se směrnicemi č.1 a č.2, zjistí na konci zápasu, že oba borci mají stejný počet bodů, přizná vítězství borci, který ukázal větší umění v obraně (blokování, unikání, krytí, úniky na nohou do stran atd.), takže útoky soupeře byly bez úspěchu. Vítěz musí být vždy jmenován.
    3. Za úder, který uvedl soupeře do pozice na zemi (knock-down), se žádný zvláštní bod neuděluje.

    Směrnice č.4 - Použití elektronického bodovacího stroje

    1. Při výsledku na body elektronickým bodovacím strojem rozhoduje informace o počtu správných úderů a dalších informací od každého rozhodčího daných do počítače stlačením příslušného tlačítka.
    2. Na základě správných úderů a ostatních informací je automaticky zpracován konečný výsledek. Základem je shoda v rozhodnutí minimálně tří z pěti rozhodčích v průběhu jedné sekundy.
    3. Vítěz na body je určen na základě součtu počtu správných úderů v průběhu čtyř kol. Boxer, který dosáhl největšího počtu správných úderů je vyhlášen vítězem.
    4. V případě, že výsledek z kombinovaného výsledku minimálně tří rozhodčích z pěti je nerozhodný, je postup následující:
     • v individuáních výsledcích pěti rozhodčích se škrtá rozhodčí s největším a nejnižším počtem úderů pro každého boxera. Ostatní informace o úderech boxerů u zbylých tří rozhodčích se sečtou a určí se vítěz (uvedený proces probíhá v počítači a výsledek vyjde automaticky)
     • pokud i v tomto případě je výsledek shodý, postupují všichni bodoví rozhodší v souladě s pravidlem 17, směrnice č.3, bod b. - stlačí tlačítko s barvou podle něj určeného vítěze
    5. Všechny výsledky bodových rozhodčích jsou zaznamenané a vyjdou po každém zápase tiskovou formou protokolu.
    6. Pokud dojde k poruše na stroji, je postup následující:
     • prezident jury zastaví zápas na jednu minutu. Pokud se do té doby podaří stroj opravit, zápas normálně pokračuje. V opačném případě se postupuje ve smyslu pravidla 11 a výsledek je vyhlášen na základě bodování pěti členů jury, jako oficiální výsledek.
     • pokud se bodový stroj nedá opravit, má jury právo rozhodnout ve smyslu pravidla 17.

    PRAVIDLO 18

    Nedovolené způsoby boje (Fouly)

    Borec, který neuposlechne příkazů ringového rozhodčího, nebojuje podle pravidel, boxuje nesportovním způsobem nebo se dopouští faulů, může ringový rozhodčí podle svého uvážení buď upozornit, nebo napomenout, anebo bez předchozího napomínání diskvalifikovat. V jednom zápase může být borec napomínán pouze třikrát. Třetí napomenutí znamená automaticky diskvalifikaci.
    V témž smyslu je borec odpovědný za svého sekundanta.
    Ringový rozhodčí může při vhodné příležitosti upozornit borce na přestupky, aniž přeruší boj. Má-li v úmyslu borce napomenout, musí přerušit boj, označit přestupek a ukázat všem pěti bodovým rozhodčím napomínaného borce.

    Nedovolené způsoby boje:

    1. Úder pod pas nebo držení pod pasem, podrážení, kopnutí nebo strkání nohou či kolenem.
    2. Údery vedené hlavou, ramenem, předloktím nebo loktem, tisknutí soupeřova krku, strkání rukou nebo loktem  do soupeřovy tváře, tlačení soupeřovy hlavy přes provazy ringu.
    3. Údery otevřenou rukavicí, vnitřní stranou rukavice, zápěstím nebo hranou ruky.
    4. Údery do zad soupeře a zvláště každý úder do šíje nebo temene hlavy a údery na ledviny.
    5. Údery, při nichž se pěst při úderu na tělo šroubovitě otáčí (pivotblows).
    6. Útočit a soustavně se přidržovat provazů nebo jich jakýmkoliv způsobem využívat.
    7. Válení po soupeři, zápasení nebo pokládání celou vahou na soupeře při boji z blízka.
    8. Útok na soupeře, který je na zemi nebo se právě zvedá.
    9. Držení.
    10. Držení nebo strkání současně s úderem.
    11. Držet nebo tisknout ruce nebo hlavu soupeře nebo strkat vlastní paže pod paže soupeře.
    12. Shýbání pod pás soupeře pro něho nebezpečným způsobem.
    13. Úplně pasivní obrana dvojitým krytem a úmyslný pád za účelem vyhnutí se úderu.
    14. Zbytečné útočné nebo urážlivé výroky v průběhu kola.
    15. Neustoupit krok zpět při povelu BREAK
    16. Pokus udeřit soupeře okamžitě po povelu BREAK ještě dříve, než byl proveden krok vzad.
    17. Urážení nebo útočné chování vůči ringovému rozhodčímu.
    18. Jestliže ringový rozhodčí udělí za určitý faul (jako je držení) napomenutí, nemůže za stejný faul dát upozornění, ale opět napomenutí. Třetí upozornění za stejný druh faulu má za následek napomenutí.
    19. Faulem je vyplivnutí chrániče zubů.
    20. Každý boxer je zodpovědný za své sekundanty.
    21. Pokud se ringový rozhodčí domnívá, že byly porušeny pravidla a sám tento faul neviděl, může se poradit s bodovými rozhodčími.

    PRAVIDLO 19

    Pozice na zemi - KD

    1. Borec je považován v pozici na zemi jestliže:
     1. se dotýká podlahy ringu jinou částí těla než chodidly
     2. visí bezmocně v provazech v důsledku úderu nebo série úderů
     3. je mimo nebo částečně mimo provazy ringu v důsledku úderu nebo série úderů
     4. po tvrdém úderu sice nepadl ani neleží na provazech, ale je ve stavu polobezvědomí a podle mínění ringového rozhodčího není schopen pokračovat v boji
    2. V případě, že jde borec do pozice na zemi, začne ringový rozhodčí okamžitě odpočítávat sekundy, přičemž soupeř se musí ihned odebrat do neutrálního rohu. Jestliže soupeř sraženého borce váhá odejít podle pokynů ringového rozhodčího do neutrálního rohu, přeruší ringový rozhodčí počítání do té doby, pokud tak borec neučiní. Potom pokračuje v počítání tam, kde je přerušil. Ringový rozhodčí počítá nahlas od jedné do deseti s přestávkou jedné sekundy a každou tuto sekundu označuje prsty ruky tak, aby si byl počítaný borec vědom počtu uplynulých sekund. Přitom od okamžiku, kdy šel borec k zemi, musí uplynout doba jedné sekundy, než může ringový rozhodčí odpočítat jednu.  Pokračovat v boji mohou teprve tehdy, když ringový rozhodčí dá povel BOX. Bodoví rozhodčí napíší do bodovacího lístku KD v případě, že ringový rozhodčí odpočítává jednoho z boxerů. Pokud je borec počítán následkem úderu na hlavu, bodový rozhodčí napíše do bodovacího lístku KD-H.
    3. Byl-li borec na zemi po úderu, nesmí pokračovat v boji dříve, než ringový rozhodčí odpočítá osm, a to i v případě, že je schopen pokračovat v boji již předtím. Jakmile ringový rozhodčí odpočítá deset, je utkání skončeno s výsledkem KO.
    4. V případě, že je borec v pozici na zemi na konci kola (s výjimkou posledního kola finálových zápasů olympijských her, mistrovství světa a mistrovství kontinentů), rozhodčí pokračuje v počítání. Napočítá-li deset, je soupeř na zemi prohlášen za poraženého s výsledkem KO. Je-li však borec připraven k boji dřív, dá ringový rozhodčí ihned povel BOX.
    5. Je-li borec v pozici na zemi a v utkání se po odpočítání do osmi pokračuje, ale borec jde k zemi znovu, aniž obdrží nový úder, pokračuje ringový rozhodčí v počítání od osmi, tj. kde původně přestal.
    6. Jdou-li oba borci současně k zemi, počítá ringový rozhodčí tak dlouho, dokud je jeden z nich na zemi. Zůstanou-li oba borci na zemi až do deseti, zastaví ringový rozhodčí boj a výsledek je takový, jaký odpovídá stavu bodů do okamžiku, než šli oba soupeři k zemi.
    7. Borec, který nemůže zahájit boj ihned po skončení přestávky mezi koly nebo který šel po úderu k zemi a za deset sekund nemůže pokračovat v boji, utkání prohrává.
    8. Pokud byl borec počítán třikrát v průběhu jednoho kola anebo čtyřikrát v průběhu celého zásapu, musí ringový rozhodčí ukončit zápas s výsledkem RSC nebo RSC-H.

    PRAVIDLO 20

    Opatření po knock-out-u (KO a RSC-H)

    1. Jestliže je borec následkem úderu v bezvědomí, může zůstat v ringu jen ringový rozhodčí a jím přivolaný lékař, nepotřebuje-li tento dodatečnou pomoc.
    2. Borec, který byl následkem úderu na hlavu při zápase KO, nebo jestliže ringový rozhodčí přerušil utkání vzhledem k tomu, že následkem těžkých úderů na hlavu byl borec bezbranný a neschopný pokračovat v boji, musí být bezprostředně nato prohlédnut lékařem. Úřední lékař musí co nejdříve zavolat odborného lékaře neurologa, nejpozději do 24 hodin. Úřední lékař rozhodne o další léčbě boxera a stanoví mu ochrannou lhůtu 4 týdny. Funkcionář k tomu určený ho musí dopravit do místa jeho bydliště nebo příslušné ubytovny.
    3. Borec, který byl následkem úderu na hlavu při zápase KO nebo následkem těžkých úderů na hlavu bezbranný a neschopný pokračovat v boji a rozhodčí utkání přerušil, nesmí se nejméně 4 týdny od tohoto dne zúčastnit soutěže v boxu nebo sparringu.
    4. Borec, který byl dvakrát KO nebo RSC-H v průběhu tří měsíců v důsledku úderů na hlavu a byl bezbranný a neschopný pokračovat v boji a rozhodčí utkání přerušil, nesmí být připuštěn k účasti na boxerské soutěži nebo sparringu po dobu tří měsíců.
     Borec, který byl v důsledku úderů na hlavu třikrát v průběhu dvanácti měsíců KO, nebo v důsledku tvrdých úderů na hlavu byl bezbranný a neschopný pokračovat v boji a rozhodčí utkání přerušil, nesmí být připuštěn k účasti na boxerské soutěži nebo sparringu po dobu jednoho roku  po třetím KO nebo RSC-H.
    5. Ringový rozhodčí oznámí jury a bodovým rozhodčím k zaznamenání do bodovacích lístků RSC-H, když přerušil utkání, protože jeden z borců v důsledku tvrdých úderů na hlavu nebyl schopen dalšího boje.
    6. Dříve, než začne borec po období odpočinku předepsaném v předchozích  odstavcích boxovat, musí se podrobit speciální lékařské prohlídce a úřední lékař musí potvrdit, že je znovu schopen zúčastnit se soutěže v boxu.
     Ochranné opatření: každý boxer, ketrý dostal v těžkém střetnutí mnoho úderů do hlavy nebo byl mnohokrát v pozici na zemi, nesmí startovat v soutěžích boxu ani trénovat po dobu minimálně čtyř týdnů od posledního střetnutí v případě, že jury rozhodne a že je to nutné po poradě s úředním lékařem. Veškeré tyto opatření jsou platné i v případě, že byl boxer KO v době tréninku.

    PRAVIDLO 21

    Podávání rukou

    Před začátkem zápasu a po jeho skončení si borci podají slušným způsobem ruce na znamení, že jde o sportovní a přátelské soupeření tak, jak je předepsáno pravidly. Žádné další podávání rukou mezi jednotlivými koly nebo v průběhu boje není dovoleno.

    PRAVIDLO 22

    Podávání drog

    Podávání drog nebo chemických prostředků, které nejsou součástí normální diety borce (tj. doping) je zakázáno. Každý borec nebo funkcionář, který toto ustanovení poruší, bude mezinárodní komisí AIBA diskvalifikován nebo mu bude zastavena činnost.
    Použití lokálních utišujících prostředků je dovoleno jen v případě, nařídí-li to úřední lékař - člen lékařské komise AIBA.
    Borec, který se po utkání zdráhá zúčastnit lékařskému testu, prostřednictvím něhož má být potvrzeno, že toto pravidlo neporušil, může být diskvalifikován nebo mu může být zastavena činnost. Totéž se vztahuje na funkcionáře, který jej v tom podporuje.
    Listina zakázaných prostředků IOC (mezinárodní olympijský výbor) je totožná s listinou AIBA. Každý boxer, který užije takovýto prostředek nebo funkcionář, který mu ho podá, musí být potrestán. AIBA může na základě doporučení lékařské komise zařadit do tohoto seznamu další prostředky.

    PRAVIDLO 23

    Zdravotní způsobilost

    1. Boxer nesmí být připuštěn k účasti na mezinárodní soutěži bez Mezinárodního soutěžního průkazu, ve kterém je kvalifikovaným lékařem potvrzena způsobilost k boxu. Lékař musí být schválen mezinárodním svazem, v jehož obvodu působnosti se soutěže konají, při olympijských hrách, mistrovstvích světa a mistrovstvích kontinentů musí být schválen lékařskou komisí AIBA.
    2. Každý borec soutěžící v cizině musí mít potvrzení úředního lékaře, že před opuštěním své vlasti byl v dobrém fyzickém stavu, neměl žádné zranění, infekci nebo oslabení, ketré by mohly ovlivnit jeho způsobilost boxovat v zemi, kterou má navštívit. Toto potvrzení může být připojeno k Mezinárodnímu soutěžnímu průkazu a musí se jím prokázat při lékařské prohlídce před oficiálním vážením. Mezinárodní soutěžní průkaz - International Competition Record Book of Boxers.
    3. Ostatní zdravotnická pravidla jsou uvedena v zdravotnické příručce AIBA (Medical Handbook).
    4. Žádný borec se nemůže zúčastnit utkání, má-li řeznou ránu, škrábnutí, tržnou ránu, krevní podlitinu, či jiné poranění na lebce nebo tváři, nose a uších. Borec může boxovat, pokud je jeho zranění pokryto kolodiem. O tom, zda může borec nastoupit k utkání, rozhoduje lékař, který jej prohlížel v den utkání.
    5. Boxer nesmí začít boxovat bez lékařského potvrzení vydaného k tomu oprávněným lékařem. Toto potvrzení musí být zaznamenáno v Mezinárodním soutěžním průkaze boxera na základě následujících vyšetření anebo jim podobným:
     1. Kompletní klinické vyšetření se zvláštním důrazem na orgány zraku, sluchu, rovnováhy a nervového systému.
     2. Biometrické vyšetření zahrnující údaje alespoň o váze a výšce.
     3. Biologické vyšetření zahrnující krevní a močové testy.
     4. Neurologiecké vyšetření zahrnující EEG.
     5. Röntgen hlavy.
     6. Kardiologické vyšetření, zahrnující EKG.
      Vyšetření tomografu je možné.
    6. Lékařská vyšetření se musí opakovat jedenkrát za rok a musí obsahovat alespoň body 1, 2 a 4.
     Lékařská dokumentace o zdravotním stavu se eviduje před, v průběhu a po střetnutí.


    PRAVIDLO 24

    Přítomnost lékaře

    Po celou dobu utkání musí být přítomen kvalifikovaný úřední lékař, který musí sedět vedle jury a který nesmí opustit stanovené místo, kde se soutěž koná. Po skončení posledního kola prohlédne oba borce, kteří se utkali.

    PRAVIDLO 25

    Omezení věku boxera

    Borec, který nedosáhl věku 17 let, se nesmí zúčastnit olympijských her, mistrovství světa nebo kontinentálních mistrovství a mezinárodních utkání.
    Na OH, MS nebo kontinentálních mistrovstvích je maximální věk 34 let.

    PRAVIDLO 26

    Zprávy funkcionářů

    Zprávy pro masově-komunikační prostředky. Členové výkonného výboru, členové lékařské komise, členové komisí AIBA, ringoví a bodoví rozhodčí, kteří rozhodují -  nesmějí podávat zprávy tisku nebo činit prohlášení v rozhlase nebo televizi o záležitostech týkajících se boxu nebo činnosti funkcionářů při těchto podnicích. Pouze prezident (předseda) nebo osoba jím pověřená může podávat zprávy masově-komunikačním prostředkům.

    PRAVIDLO 27

    Jednotnost pravidel

    Je nutné (musí), aby všechny svazy sdružené v AIBA přizpůsobily svoje pravidla pravidlům AIBA, neboť jedině tak bude zajištěna jednotnost pravidel amatérského boxu na celém světě.

    PRAVIDLO 28

    Mezinárodní trofeje a putovní poháry

    1. V mezinárodních soutěžích, pohárových utkáních se hodnocení nebo udělení čestných cen jednotlivým družstvům provádí následujícím způsobem:
     1. vítěz každého utkání ve vylučovacích kolech nebo ve čtvrtfinále obdrží jeden bod,
     2. vítěz každého utkání v semifinále obdrží dva body
     3. vítěz finálového utkání obdrží tři body
    2. Body budou přiznány i tehdy, jestliže z různých příčin k utkání nedošlo.
    3. V případě, že dvě nebo více družstev dosáhne stejného počtu bodů, rozhodne o umístění:
     1. počet vítězství ve finále a je-li shodný,
     2. počet druhých míst a je-li shodný,
     3. počet třetích míst a je-li shodný,
     4. bodové hodnocení při střetnutích družtev
      Za každé vítězství boxera získává družstvo dva body.
      Za každou prohru boxera získává družstvo jeden bod.
      Pokud dojde k diskvalifikaci boxera nebo k nenastoupení boxera nezíská družstvo žádný bod.

    TABULKA PRO LOSOVÁNÍ BOJŮ A VOLNÝCH LOSŮ

    Počet účastníků

    Počet
    bojů
    Počet
    volných
    losů

    3

    1

    1

    4

    2

    -

    5

    1

    3

    6

    2

    2

    7

    3

    1

    8

    4

    -

    9

    1

    7

    10

    2

    6

    11

    3

    5

    12

    4

    4

    13

    5

    3

    14

    6

    2

    15

    7

    1

    16

    8

    -

    17

    1

    15

    18

    2

    14

    19

    3

    16

    20

    4

    12

    21

    5

    11

    22

    6

    10

    23

    7

    9

    24

    8

    8

    25

    9

    7

    26

    10

    6

    27

    11

    5

    28

    12

    4

    29

    13

    3

    30

    14

    2

    31

    15

    1

    32

    16

    -

    33

    1

    31

    34

    2

    30

    35

    3

    29

    36

    4

    28

    37

    5

    27

    38

    6

    26

    39

    7

    25

    40

    8

    24

    PRAVIDLO MLÁDEŽ

    Článek 1 - Všeobecné ustanovení

    Pro utkání pravidla boxu AIBA, vydaná výkonným výborem České boxerské asociace s výjimkami dále uvedenými.

    Článek 2 - Věkové kategorie

    A. Přípravka - věková hranice 12 - 14 let

    1. dolní věková hranice - po dovršení 12 let
    2. horní věková hranice - dovršením 14 let

    B. Kadeti 14 - 16 let

    1. dolní věková hranice - po dovršení 14 let
    2. horní věková hranice je do 31.12. roku, ve kterém boxer dovrší 16. rok života

    C. Juniořivěková hranice 16 - 18 let

    1. dolní věková hranice - po dovršení 16 let
    2. horní věková hranice je do 31.12. roku, ve kterém boxer dovrší 18 let

    Článek 3 - Váhové kategorie
    Kadeti: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 73, 77, 81, +81 kg
    Junioři: 48, 51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71, 75, 81, 91, +91 kg

    Článek 4 - Kola
     

    Přípravka 3 x 1 min. s minutovou přestávkou
    Kadeti 3 x 2 min. s minutovou přestávkou
    Junioři 4 x 2 min. s minutovou přestávkou

    Článek 5 - Rukavice
     

    Přípravka 14 uncí
    Kadeti 10 uncí
    Junioři 10 uncí

    Článek 6 - Omezení utkání
     
    Při jednom utkání za mesíc:

    Přípravka - mezi střetnutími musí uplynout nejméně 30 dní a boxer nesmí během jednoho kaledářního roku mohou vybojovat více než 15 utkání
    Kadeti - v průběhu jednoho roku může mladší dorostenec vybojovat nejvíce 25 utkání
    - na jednom turnaji může vybojovat nejvíce 3 utkání
    - po posledním utkání musí mít boxer nejméně 14 denní přestávku
    Junioři - při účasti na turnajích může starší dorostenec vybojovat najvíce jedno utkání za 16 hodin, v celém turnaji nejvíce 4 utkání
    - přestávku mezi po sobě následujícími turnaji, které boxer absolvuje musí být nejméně 10 dní

    Zodpovědnost za dodržování uvedených ustanovení má trenér každého boxera.

    Článek 7 - Pozice na zemi "KD"
     

    Přípravka - boxer může být počítán po úderu 1 x v průběhu celého střetnutí. Po tomto úderu je ringový rozhodčí povinen boj ukončit, i kdyby byl boxer schopný pokračovat v boji
    Kadeti - boxer může být počítán v jednom kole jedenkrát a v průběhu celého střetnutí dvakrát.
    Junioři - boxer může být počítán v jednom kole dvakrát a v průběhu celého střetnutí třikrát.

    Článek 8 - Nedovolený start

    Není dovoleno, aby proti sobě startovali dorostenci různých věkových a váhových kategorií.

    Článek 9 - Opatření při knock-out-u (KO a RSC-H)

    1. Borec, který po úderu na hlavu byl v utkání KO, nebo v důsledku těžkých úderů na hlavu bezbranný nebo neschopný pokračovat v boji a rozhodčí utkání přerušil, nesmí se od tohoto dne zúčastnit soutěže v boxu nebo sparringu:
    2. Kadedi - ochranná lhůta po KO nebo RCS-H je 56 dní, nerozhodne-li lékař jinak.
    3. Junioři - ochranná lhůta po KO nebo RCS-H je 4 týdny, nerozhodne-li lékař jinak.

    Každé k.o. a RSC (H) musí být zapsáno do Záznamu o utkáních boxera s vyznačením příslušné ochranné lhůty. Za provedení zápisu zodpovídá hlavní rozhodčí a potvrzuje úřední lékař. Veškeré záznamy týkající se KO nebo RSC-H musí být vyznačeny červeně.

    Dříve, než začne borec po ochranné lhůtě boxovat, musí se podrobit lékařské prohlídce.


    LOSOVACÍ TABULKY PRO SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ

    Při účasti 3 borců

    Při účasti 4 borců


     
     

    Při účasti 5 borců


     
     

    Při účasti 6 borců


     
     

    Při účasti 7 borců


     
     

    Při účasti 8 borců


     
     

    Při účasti 9 borců


     
     

    LOSOVACÍ TABULKY PRO SOUTĚŽE DRUŽSTEV
     

    Při účasti 3 - 4 družstev
    I. kolo 1 - 4 2 - 3
    II. kolo 4 - 3 1 - 2
    III. kolo 2 - 4 3 - 1


     

    Při účasti 5 - 6 družstev
    I. kolo 1 - 6 2 - 5 3 - 4
    II. kolo 6 - 4 5 - 3 1 - 2
    III. kolo 2 - 6 3 - 1 4 - 5
    IV. kolo 6 - 5 1 - 4 2 - 3
    V. kolo 3 - 6 4 - 2 5 - 1


     

    Při účasti 7 - 8 družstev
    I. kolo 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5
    II. kolo 8 - 5 6 - 4 7 - 3 1 - 2
    III. kolo 2 - 8 3 - 1 4 - 7 5 - 6
    IV. kolo 8 - 6 7 - 5 1 - 4 2 - 3
    V. kolo 3 - 8 4 - 2 5 - 1 6 - 7
    VI. kolo 8 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4
    VII. kolo 4 - 8 5 - 3 6 - 2 7 - 1
NAVRCHOLU.cz